Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

Lepidla

Festix PU tmel 25 

Cena:  Kč s DPH
Množství: 

Festix PU tmel 25 je jednokomponentní elastická těsnicí hmota vytvrzující při kontaktu se vzdušnou vlhkostí.

Oblast použití

● průmyslové aplikace, jako např. automobilový a autobusový průmysl

● tmelení a lepení okenních fólií

● chladírenská, klimatizační a izolační technologie

Materiál

Vysoce kvalitní elastický tmel na bázi polyuretanu.

Barva

šedá

Vlastnosti

● excelentní kompatibilita s nátěry

● výtečná odolnost vůči stárnutí

● lze použít i na vlhké podkladní plochy

● vynikající přilnavost na polystyren

Balení

● 310 ml kartuše

Technická data

Klasifikace

Báze polyuretanový prepolymer

Konzistence pastovitý

Charakter tmelu elastický

Objemová hmotnost cca. 1,2 g/cm3 (DIN 53 479)

Vytvoření povrchové slupky 1) cca. 120 min. (+23 °C, 50% R.V.V.)

Rychlost vytvrzování cca. 3 mm za 24 hod.

Dovolená přetvořitelnost cca. 20% (ISO 9046)

Tvrdost - Shore A (cca.) 15

E-modul (100%) 0,3 N/mm2 (ISO 8339)

Pevnost v tahu 7 N/mm2 (ISO 8339/EN 28 339)

Protažení při přetržení >250 %

Aplikační teplota +5 °C až +35 °C

Teplotní odolnost -30 °C až +80 °C

UV odolnost dobrá (ISO 4892)

Doba skladování 12 měsíců (v suchu a chladu; nikoli na mrazu )

Tremco illbruck Festix PU tmel 25

1) při teplotě +23 °C a 50% vlhkosti vzduchu

šířka spoje

maximálně 30 mm, minimálně 6 mm

Pfiíprava podkladu

Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nesavé podklady s uzavřenými póry očistěte čisticím přípravkem Perennator R40. Porézní povrchové plochy doporučujeme předem ošetřit základním nátěrem (Primer S). Doporučujeme předem ověřit přilnavost vlastními testy.

Přprava spár

Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit provazcem např. PE provazcem s uzavřenou strukturou buněk. Navíc vložením PE provazce zabráníme možnosti nežádoucího přilnutí následně aplikovaného silikonu na tři plochy (stěny spáry a její dno). V případě užití výplňového materiálu, je nutné užít takový materiál, který je kompatibilní s tmelem ve smyslu normy DIN EN 26 927. Pro některé spáry je třeba jejich šířku vypočítat takovým způsobem, aby nebyla překročena přípustná celková deformace tmelu (dovolená přetvořitelnost). V případě použití PU tmelu 25 pro přilepení okenních fólií k ostění dávkujte dostatečné množství materiálu, aby došlo k přilepení celé šíře fólie k podkladu.

Vyplnění spár

Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou. Tmel zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.Pokyny k aplikaci - PU tmel 25 Spáru beze zbytku vyplňte. Vyhlazení těsnicí hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru a použijte přitom prostředek Perennator Glättmittel (1 polévková lžíce Glättmittelu na 2 litry vody). Naředěný roztok naneste úsporně rozprašovačem na spoj. Vyhlazení proveďte dříve, než se začne tvořit povrchová slupka. Lepicí pásku poté ihned odstraňte, abyste zamezili poškození tvořící se slupky. Nadbytečné množství vyhlazovacího prostředku poté pečlivě otřete. Otevřené kartuše nebo salámy doporučujeme spotřebovat do 24 hodin!

Kompatibilita

illbruck PU tmel 25 je kompatibilní s barvami na vodní bázi. Kompatibilita s barvami na bázi ředidel je nutno vyzkoušet vlastními testy. V případě statických spojů s malým přetvořením (do 5%) lze tmel natřít v plném rozsahu. U spáry s větším pohybem (>5%) je doporučeno natření tmelu pouze na okraji spoje cca 1 mm

Čištění

Nevytvrzený materiál lze acetonem. Povrch by měl být vůči acetonu odolný. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky.

Bezpečnostní pokyny

Těsnicí hmotu uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte zasažení očí a kontaktu s kůží. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Další informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. Zařazení údajů výrobcem 07/06. Technické změny vyhrazeny.

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart